Tag Archives: ผู้ฝึกสอนกีฬา

ผู้ฝึกสอนกีฬาตอนที่

ผู้ฝึกสอนกีฬา ในปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่หลายอย่าง มากมายตั้งแต่การเป็นผู้ฝึกสอน (Instructor), ผู้ประเมิน (Assessor) มิตรหรือเพื่อน (friend) ผู้ให้คำปรึกษา (Mentor) ผู้ให้ความสะดวกสบาย (Facilitation) ผู้สาธิต (Demonstrator) ผู้สนับสนุน (Supporter) ผู้ใฝ่รู้  (Fact Finder) ผู้สร้างแรงจูงใจ (Motivator) ผู้จัดการ (Organizer) ผู้วางแผนและรอบรู้  ซึ่งโอกาสและสถานการณ์ที่ต่างๆ และเป็นตัวกำหนดว่าขณะนั้นผู้ฝึกสอนควรมีสถานภาพอย่างไร ดังนั้นบทบาทของผู้ฝึกสอนที่ดี คือการคำนึงว่า ในช่วงเวลาใดควรจะทำหน้าที่หรือพฤติกรรมใดที่สอดคล้องและช่วยส่งผลที่ดีให้กับทีมหรือนักกีฬา กรมพลศึกษา ได้เสนอแนะลักษณะและบทบาทของผู้ฝึกสอนที่ดี ไว้ดังนี้ 1.       ผู้ฝึกสอนต้องตระหนักดีว่าการแพ้หรือชนะนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬา รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก 2.       มีความมานะ มีระเบียบวินับ และเสียสละทำงานเพื่อหมู่คณะ 3.       มีความรู้ความสามารถ และมีความคิดอย่างมีเหตุผลในการถ่ายทอดความรู้และฝึกสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา 4.       เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของนักกีฬา ทั้งเลือกสรรอย่างมีเหตุผลหลักการและยึดมั่นในระเบียบข้อตกลงร่วมกัน 5.       ฝึกสอนพอเหมาะกับสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬา พยายามสอนและให้บทเรียนหรือแบบฝึกหัดเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละวัย 6.       พยายามให้กำลังใจ กระตุ้น หรือจูงใจให้นักกีฬาเกิดความรักในชื่อเสียงของหมู่คณะ เพื่อนนักกีฬา เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการฝึก… Read More »