ผู้ฝึกสอนกีฬาตอนที่

By | March 19, 2017

ผู้ฝึกสอนกีฬา ในปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่หลายอย่าง มากมายตั้งแต่การเป็นผู้ฝึกสอน (Instructor), ผู้ประเมิน (Assessor) มิตรหรือเพื่อน (friend) ผู้ให้คำปรึกษา (Mentor) ผู้ให้ความสะดวกสบาย (Facilitation) ผู้สาธิต (Demonstrator) ผู้สนับสนุน (Supporter) ผู้ใฝ่รู้  (Fact Finder) ผู้สร้างแรงจูงใจ (Motivator) ผู้จัดการ (Organizer) ผู้วางแผนและรอบรู้  ซึ่งโอกาสและสถานการณ์ที่ต่างๆ และเป็นตัวกำหนดว่าขณะนั้นผู้ฝึกสอนควรมีสถานภาพอย่างไร ดังนั้นบทบาทของผู้ฝึกสอนที่ดี คือการคำนึงว่า ในช่วงเวลาใดควรจะทำหน้าที่หรือพฤติกรรมใดที่สอดคล้องและช่วยส่งผลที่ดีให้กับทีมหรือนักกีฬา

กรมพลศึกษา ได้เสนอแนะลักษณะและบทบาทของผู้ฝึกสอนที่ดี ไว้ดังนี้

1.       ผู้ฝึกสอนต้องตระหนักดีว่าการแพ้หรือชนะนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬา รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก

2.       มีความมานะ มีระเบียบวินับ และเสียสละทำงานเพื่อหมู่คณะ

3.       มีความรู้ความสามารถ และมีความคิดอย่างมีเหตุผลในการถ่ายทอดความรู้และฝึกสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา

4.       เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของนักกีฬา ทั้งเลือกสรรอย่างมีเหตุผลหลักการและยึดมั่นในระเบียบข้อตกลงร่วมกัน

5.       ฝึกสอนพอเหมาะกับสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬา พยายามสอนและให้บทเรียนหรือแบบฝึกหัดเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละวัย

6.       พยายามให้กำลังใจ กระตุ้น หรือจูงใจให้นักกีฬาเกิดความรักในชื่อเสียงของหมู่คณะ เพื่อนนักกีฬา เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการฝึก และมีจิตวิญญาณที่จะนำชัยชนะ มาสู่หมู่คณะ

7.       ฝึกให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู้จนถึงขั้นชำนาญ

8.       ใช้วิธีการฝึกหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย

9.       การฝึก เริ่มจากการสอนทฤษฎีแล้วจึงมาสู่ภาคสนาม โดยอธิบาย สาธิตลองปฏิบัติ เพื่อให้นักกีฬาเกิดความเข้าใจและรู้เป้าหมายของการฝึกนั้นๆ

10.   จัดทำสถิติการฝึก การเข้าร่วมการฝึก ความสำเร็จของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อเป็นระเบียนสะสม ช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้นักกีฬาตื่นตัวอยู่เสมอในการที่จะพยายามทำดี ปรับปรุงความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น

11.   พยายามหาวิธีการเพื่อช่วยให้นักกีฬามีความสามารถสูงสุดเท่าที่จะทำได้

12.   สร้างเสริมสมรรถภาพและทดสอบความสามารถของนักกีฬาอยู่เสมอเพื่อชี้ให้เห็นว่า ความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนเป็นอย่างไร จะได้พัฒนาความสามารถให้คงอยู่ในเกณฑ์ดีเสมอไป

13.   มีความเข้าใจว่าการฝึกนั้นจะต้องฝึกตลอดสม่ำเสมอ แต่ช่วงระยะเวลาการฝึกอาจแตกต่างกันออกไป

14.   ฝึกซ้อมให้มากกว่าสภาพเป็นจริงในการแข่งขัน เมื่อถึงเวลาการแข่งขันจริงไม่ควรพูดอะไรมากเกินไป นอกจากให้คำแนะนำ

15.   เมื่อนักกีฬาได้พัฒนาสมรรถภาพและความสามารถอย่างดีที่สุดแล้ว ผู้ฝึกสอนควรพยายามให้กำลังใจเพื่อส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งพร้อมที่จะเข้าแข็งขัน

16.   ในขณะแข็งขัน ไม่ควรสอนหรือตะโกรบอกนักกีฬามากเกินไป จะทำให้นักกีฬาเกิดความกังวลและสภาพจิตใจเสียไป

17.   เมื่อนักกีฬาแพ้ ผู้ฝึกสอนต้องพยายามอธิบายหาสาเหตุของการแพ้ให้นักกีฬาทราบ เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้นักกีฬาเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

18.   ไม่ใช้วาจาหยาบคายหรือดูหมิ่นความสามารถของนักกีฬา พยายามให้กำลังใจเมื่อแพ้และพยายามชมเชยเมื่อได้รับชัยชนะ

19.   มีลักษณะผู้นำมีความคิดริเริ่ม วางโครงการ แนะนำนักกีฬาให้มีระเบียบวินัย ตัดสินใจถูกต้อง ออกคำสั่งชัดเจน มีความเข้าใจนักกีฬาทุกด้าน

20.   มีความซื่อสัตย์ จริงใจ และให้ความยุติธรรมแก่นักกีฬาทุกๆ ด้าน ถือว่านักกีฬาทุกคนมีความสำคัญเท่าๆ กัน